...നോട്ടീസ് ബോര്‍ഡ്...പാട്ടപ്പിരിവ്...ലോട്ടറി വില്പന...

Saturday, August 2, 2008

മാധ്യമത്തിന്റെ ഫോട്ടോ മോഷണത്തിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു

ഹരീയുടെ പോസ്റ്റ്‌ കാണുക.

ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നേരിടണം എന്നൊരു ഗൈഡ്‌ലൈൻ ഡോക്ക്യുമന്റ്‌ അത്യാവശ്യമാണ്‌. സംഭവങ്ങൾ പലതുകഴിഞ്ഞെങ്കിലും ബ്ലോഗ്ഗർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇപ്പൊഴും തുടങ്ങിയേടത്തു തന്നെ നിൽക്കുന്നു. കഷ്ടം. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാശിച്ചുപോകുന്നു.