...നോട്ടീസ് ബോര്‍ഡ്...പാട്ടപ്പിരിവ്...ലോട്ടറി വില്പന...

Tuesday, December 9, 2008

ദാത്തുക് ഷാരൂഖ് ഖാനോ ജോസഫ് ചേട്ടനോ?

ഷാരൂഖ്ഖാൻ ആദ്യത്തെ ദാത്തുക്കായി എന്നുപറഞ്ഞ് ആകെ ആഘോഷം. അപ്പോ നമ്മുടെ ജോസഫ്ചേട്ടൻ ആരായി?