...നോട്ടീസ് ബോര്‍ഡ്...പാട്ടപ്പിരിവ്...ലോട്ടറി വില്പന...

Tuesday, June 24, 2008

ഡിസ്നീ ഒന്നു പുറകിലേയ്ക്കു നിൽക്കൂ

ടോട്ടറോ.
എന്നതിലപ്പുറം ഒന്നും പറയാനില്ല ;)

No comments:

Post a Comment