...നോട്ടീസ് ബോര്‍ഡ്...പാട്ടപ്പിരിവ്...ലോട്ടറി വില്പന...

Tuesday, September 1, 2009

ഓണം - നോസ്റ്റാൾജിയയുടെ ഓവർഡോസ്

പണ്ടേ അത്ര പഥ്യമല്ല ഈ നോസ്റ്റാൾജിയ. സോറി.


No comments:

Post a Comment